Regulamin konkursu “Otrzep kolana i biegnij” | 3 Kolory Mózgu
Ania: 604 843 202, Paweł: 509 173 091

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.06.2018 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage annaurbanska.pl i trwa do 17.06.2018 r., do godziny 23:59:00. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy.
  Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  wejście na fanpage firmowy na portalach Facebook, Instagram i zapoznanie się z postem konkursowym, napisanie komentarza pod postem oraz wypełnienie przesłanej ankiety.
 3. Konkurs dotyczy uczestników z wszystkich fanpage firmowych, firmy Concret, 3 Kolory Mózgu, annaurbanska.pl.
  Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranym w celu wysyłki prezentu. Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem.

Zamieszczona przez Uczestnika opinia:

W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym).

Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz do konkursu na jednym fanpage’u.
W przypadku zamieszczenia dwóch takich samych komentarzy przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział komentarz zamieszczony wcześniej.
Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lit a-c.

Z chwilą przesłania opinii, Uczestnik:
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów.
– nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu,
– wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (Imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na Fanpage’u.
-wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adres email) w celu wysyłki nagrody oraz poprawnej weryfikacji zgłoszeń.

§ 3

Kryterium wyboru Zwycięzców i nagrody

 1. Zwycięzcą Konkursu zostaną trzy osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na fanpage komentarzach. W skład jury wejdą następujące osoby: Sara Waszyńska, Anna Urbańska, Paweł Jarząbek.
 2. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność zamieszczonego przez Uczestnika komentarza. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.
 3. Nagrodą główną w konkursie (jedna osoba) jest kurs online “Otrzep kolana i biegnij” o wartości 897 złotych, którego premiera odbędzie się 18 lipca. Po tej dacie wygrana osoba otrzyma dostęp do platformy online z kursem. Dwie pozostałe osoby otrzymają ebook “Otrzep kolana i biegnij” autorstwa Anny Urbańskiej o wartości 35 złotych.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 19.06.2018 r. o godz. 18:00 na fanpage’ach firmy na portalach Facebook, Instagram.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu z którego będzie pochodzić zwycięska odpowiedź oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpagach.
 6. W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.
 7. W przypadku, gdy email z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrany przez Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 8. Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

§ 4

Polityka Prywatności

 1. Dokładną politykę prywatności firmy można znaleźć pod adresem: https://www.3kolorymozgu.pl/polityka-prywatnosci/

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.
 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem
  „Konkurs na Facebook” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres sara@3kolorymozgu.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani ani żaden inny serwis, w których jest przeprowadzany, ani z nimi związany. Serwisy zwolnione są od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: sara@3kolorymozgu.pl